Limit płatności gotówką – 2017r.

W związku ze zmianą wprowadzoną w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obniżono limit dla transakcji gotówkowych z 15 000 € do 15 000 zł.

Limit płatności gotówką 15 000 zł

 

Art. 22 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej określa, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy spełnione są łącznie oba warunki:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca;
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

 

Transakcje w walutach obcych należy przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wydatki powyżej 15 000 zł zapłacone gotówką nie stanowią kosztu uzyskania przychodu

 

Jak wynika z art. 22p. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorcy którzy pomimo obostrzeń dokonają zakupu na kwotę wyższą niż 15 000 zł i dokonają płatności gotówką nie będą mogli uznać tego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Przepis bowiem nakazuje wyksięgować z kosztów nie tylko te transakcje powyżej 15 000 zł opłacone w całości gotówką ale również te których kwota główna opiewa na 15 000 zł a co do których zapłata nastąpiła w części gotówką a w części przelewem.

§
art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
art. 22p. ust. 1 – 2 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych