Usługi księgowe

Księgi rachunkoweKsięgi podatkoweKadry, płaceRejestracja działalnościDoradztwo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z wieloma obowiązkami, które realizujemy w ramach kompleksowej obsługi rachunkowo księgowej. Współpraca nie kończy się na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Dostarczamy kompendium potrzebnej wiedzy oraz pomagamy w interpretacji przepisów.

Działania podejmowane przez nasze biuro w ramach kompleksowej obsługi rachunkowo księgowej:

 • sporządzenie bilansu otwarcia,
 • kontrola dokumentów,
 • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • przechowywanie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialny i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji podatku naliczonego oraz należnego dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • rozliczanie operacji na rachunkach bankowych złotówkowych, walutowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji z transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • zamknięcie ksiąg na koniec roku podatkowego,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • sporządzenie zeznania rocznego z podatku dochodowego od osób prawnych.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest ewidencją prowadzoną w celach podatkowych, polegającą na rejestrowaniu przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów i materiałów, a także innych wydatków. Wymagania stawiane księgom przychodów i rozchodów oraz sposób ich prowadzenia został szczegółowo uregulowany Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wiąże się z wieloma obowiązkami, które realizujemy w ramach kompleksowej obsługi rachunkowo księgowej. Współpraca nie kończy się na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w księdze. Dostarczamy kompendium potrzebnej wiedzy oraz pomagamy w interpretacji przepisów.

Działania podejmowane przez nasze biuro w ramach kompleksowej obsługi rachunkowo księgowej:

 • prowadzenie i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialny i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji podatku naliczonego oraz należnego dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie miesięcznych, kwartalnych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji z transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie delegacji służbowych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.

Kadry, płace

Obsługa dokumentacji pracowniczej jest zadaniem czasochłonnym i trudnym, wymagającym staranności, terminowości i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Niejednokrotnie sprostanie wszelkim zapisom Prawa Pracy stanowi znaczne obciążenie dla pracodawców. Skutecznie pomagamy w realizacji obowiązku  w ramach kompleksowej obsługi kadrowo płacowej.

Działania podejmowane przez nasze biuro w ramach kompleksowej obsługi kadrowo płacowej:

 • przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami Kodeksu Pracy,
 • zakładanie i prowadzenie akt pracowniczych,
 • przygotowanie umów o prace, umów cywilno prawnych,
 • przygotowanie dokumentów związanych z rozwiązaniem umów w tym świadectw pracy,
 • rejestracja pracownika i członków rodziny,
 • wyrejestrowywanie pracowników oraz członków rodziny,
 • ewidencja kart urlopowych,
 • rejestracja ewidencji czasu pracy,
 • ewidencja zwolnień lekarskich,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie pasków pracowniczych,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej PFRON,
 • współpraca z ZUS w zakresie wyjaśniania zawiadomień o błędach oraz sporządzania korekt dokumentów,
 • prowadzenie korespondencji ZUS, US,
 • pełnienie roli pełnomocnika podczas kontroli ZUS, US.

Rejestracja działalności

Dzięki uproszczonym przepisom założenie działalności gospodarczej jest obecnie znacznie prostsze i szybsze, niż było to w przeszłości. Mamy doświadczenie w sprawnej rejestracji spółek kapitałowych i działalności gospodarczej osób fizycznych.

Skutecznie pomożemy Państwu:

 • w wyborze optymalnej formy organizacyjnej i prawnej działalności,
 • w wyborze optymalnej formy opodatkowania,
 • rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • rejestracji w Urzędzie Statystycznym,
 • rejestracji w Urzędzie Skarbowym dla celów podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług,
 • rejestracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • zgłoszeniu w Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidzie.

Doradztwo

W działalności każdej firmy, jak również w życiu każdego podatnika zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub zasięgnięcia informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. Nasze usługi doradcze dotyczą następujących sfer funkcjonowania przedsiębiorstw m.in. takich jak:

 • Podatki

Doradztwo obejmuje kontrolę oraz konsultacje w sprawach związanych z poprawnością dokumentacji i rozliczeń podatkowych. Porad w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe. Konsultacje przed złożeniem wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach. Występowanie z wnioskami do Urzędów i Izb Skarbowych o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

 • Analizy finansowe

Nasze analizy finansowe stanowią rzetelne odzwierciedlenie rzeczywistości gospodarczej badanego przedsiębiorstwa i spełniają wymagania instytucji, do których są kierowane.

 • Księgowość

Skutecznie tworzymy opracowania księgowe do celów procesowych. Udzielamy pomocy przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych. Służymy doradztwem w dostosowaniu istniejących rozwiązań do wymogów prawa.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest koszt obsługi księgowej ?

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności oraz przyjętego modelu biznesowego. Kalkulacja kosztu następuje w oparciu o ilość dokumentów, ilość zatrudnionych pracowników, rodzaj przeważających transakcji. Ceny usług podlegają negocjacji, co pozwala na idealne dostosowanie oferty do oczekiwań klienta.

Jak dostarczyć dokumenty ?

Dokumenty do biura rachunkowego można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. bądź dowolnej firmy kurierskiej. Dokumenty sporządzone w formie elektronicznej mogą zostać przekazane za pośrednictwem Panelu Klienta bądź poczty elektroniczej.

W jakim terminie należy dostarczyć dokumenty ?

Terminowe rozliczenia są dla nas kluczowym priorytetem, aby umożliwiść zachowanie wszelkich terminów przewidzianych prawem dokumenty należy dostarczyć do 10-tego dnia kolejnego miesiąca.

Czy uzyskam poradę po za Państwa siedzibą ?

Nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji do numerem telefonu 322234233 w godzinach 8:00 - 16:00. Niezwłocznie odpowiadają na nadesłane w formie elektronicznej pytania, w sprawach wyjątkowo skomplikowanych czas odpowiedzi nie przekracza 24h.

Minimalizacja ryzyka

Każdego roku efekty naszej pracy podlegają licznym kontrolom podatkowym, skarbowym oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Z naszego doświadczenia wynika, że każde przedsiębiorstwo w ciągu 5 lat działalności zostanie choć raz poddane kontroli bądź czynnością sprawdzającym. Wykorzystując naszą wiedzę oraz doświadczenie możecie Państwo czuć się spokojnie, ponieważ wszystkie sprawy rachunkowo księgowe prowadzimy z gwarancją najwyższej jakości.

Korzyści wynikające z powierzenia prowadzenia ksiąg specjalistom:

 • minimalizacja ryzyka
 • redukcja i kontrola kosztów
 • zwolnienie własnych zasobów do innych celów
 • uzyskanie zasobów, których przedsiębiorstwo nie dysponuje
 • uporanie się z funkcją trudną do wykonania bądź niemożliwą do kontrolowania

 

Nawiązanie współpracy

1

Kontakt

Pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu (+48) 322234233. Niezwłocznie odpowiadamy na zapytania ofertowego nadesłane na adres: info@merkury-management.pl oraz pozostawiamy do Państwa dyspozycji formularz kontaktowy.

2

Wycena, negocjacja umowy

W oparciu o uzyskane informacje dokonujemy kalkulacji kosztu usługi.  Zgodnie z oczekiwaniami przyjmujemy najkorzystniejszy model współpracy.

3

Zawarcie umowy

Zawieramy pisemną umowę o świadczenie usług księgowych. Od tej chwili możecie Państwo spać spokojnie ponieważ wszystkie sprawy księgowe i podatkowe załatwimy profesjonalnie i z gwarancją wysokiej jakości. W sposób profesjonalny i rzetelny pomożemy Państwu w prowadzeniu działalności gospodarczej.