Weryfikacja kontrahentów

Weryfikacja kontrahenta jest zalecana nie tylko przed pierwszą transakcją, lecz powinna być procesem ciągłym, który pozwoli uchronić przedsiębiorstwo przed nieuczciwymi kontrahentami.

Do weryfikując kontrahenta, możemy wykorzystać:

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy to rejestr podmiotów prawnych, a w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, spółek akcyjnych oraz spółdzielni.

Sprawdź podmiot w rejestrze

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej służy do ewidencji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych.

Sprawdź osobę w rejestrze

 

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej – REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej.

Sprawdź podmiot w rejestrze

 

Weryfikacja podatników VAT

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Sprawdź status VAT

 

Weryfikacja podatników VAT z Unii Europejskiej

System VIES umożliwia weryfikację numerów identyfikacyjnych VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług.

Sprawdź status VAT-UE

 

Zgodnie z Ordynacją podatkową możemy również za zgodą naszego kontrahenta, uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w zapłacie podatków i składek.

Biura Informacji Gospodarczej:

Przy weryfikacji kontrahenta można również skorzystać z biura informacji gospodarczej, które gromadzą dane na temat dłużników będących przedsiębiorcami.

Krajowy Rejestr Długów Europejski Rejestr Informacji Finansowej