Skala podatkowa w 2018r.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to forma opodatkowania polegająca na opodatkowaniu dochodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej. Przedziały skali podatkowej, nazywane progami podatkowymi określają jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika. Po przekroczeniu progu podatkowego zmienia się stawka podatku, jednak zmiana nie dotyczy całego dochodu podatnika, a jedynie jego nadwyżki powyżej przekroczonego progu. Podstawa obliczenia

Status małego podatnika w 2018r.

Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 €. Przeliczone kwoty należy jednak zaokrąglić do 1 000 zł. 4,3137 PLN/EUR (tabela nr 190/A/NBP/2017) x 1 200 000 € = 5 176 440 zł Limit uprawniający

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018r.

Podmioty, których wartość przychodów za 2017r. osiągnie kwotę 8 627 400 zł będą miały obowiązek prowadzenia od dnia 1 stycznia 2018r. pełną księgowość. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 €,

VAT-UE w 2017r.

Od 1 stycznia 2017r. informacja podsumowująca VAT-UE winny być sporządzana wyłącznie w ujęciu miesięcznym oraz przekazywane do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej. Informacja podsumowująca VAT-UE wyłącznie w formie elektronicznej   Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) oraz sprzedaży usług do państw Unii Europejskiej dla których podatnikiem jest ich nabywca począwszy