Ulga na start w 2019r.

Ulga na start – 6 miesięcy bez składek ZUS

Jeśli rejestrujesz działalność gospodarczą  po raz pierwszy, albo minęło 5 lat od zakończenia poprzedniej działalności, od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy.

Jak obliczać okres 6 miesięcy ulgi na start

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego się nie wlicza. Ulga trwa pełnych 6 miesięcy.

Kto może skorzystać z ulgi na start

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub  w  poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

 

W okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko ciebie, jako osoby prowadzącej działalność.

Ile płaci się przy uldze na start

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne będziesz opłacał  od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. W 2019 r. najniższa składka wynosi 342,32 zł i tyle co miesiąc powinieneś płacić do ZUS.

Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, tj. opłacasz ją w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

Ulga na start a zawieszenie firmy

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. W trakcie zawieszenia możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Co po uldze na start

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacał obniżone (preferencyjne) składki ZUS. Podobnie, gdy zrezygnujesz z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy. Ulga ta liczy się za pełne 24 miesiące, więc jeśli zrezygnujesz z ulgi na start np. w połowie miesiąca, okres obniżonych składek zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.

Po 6 miesiącach ulgi na start albo wcześniej, jeśli z niej zrezygnowałeś, wyrejestruj się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się  cyframi 05 40. Następnie zgłoś się do ubezpieczeń w ramach obniżonych (preferencyjnych) składek, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się  cyframi 05 70. Jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – z kodem 05 72.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii