Składki ZUS w 2019r.

W związku z publikacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pragniemy poinformować o wysokości minimalnych składek ZUS przewidzianych na 2019r.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

 

Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 904,60 zł
Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego 834,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł
Fundusz pracy 70,05 zł

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

 

Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 213,57 zł
Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego 197,03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł

W rozumieniu Ustawy nowymi przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Więcej niż jedna składka zdrowotna

Przedsiębiorca zobowiązany jest opłacić więcej niż jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne wtedy, gdy:

  • uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności – wówczas składkę zdrowotną osoba taka opłaca odrębnie od każdego rodzaju działalności,
  • uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki (także jeśli są to spółki tego samego rodzaju), składkę zdrowotną opłaca odrębnie od każdej z nich,
  • ma ustalone prawo do emerytury lub renty – opłaca składkę zdrowotną z pozarolniczej działalności i ma ją też opłacaną z tytułu pobieranego świadczenia emerytalnego lub rentowego.

 

§
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym