Składki ZUS w 2018r.

W związku z publikacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pragniemy poinformować o wysokości minimalnych składek ZUS przewidzianych na 2018r.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców

 

Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 846,91 zł
Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego 781,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł
Fundusz pracy 65,31 zł

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców

 

Ubezpieczenie społeczne z chorobowym 200,16 zł
Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego 184,72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł

Za osobę prowadzącą działalność pozarolniczą uważa się:

 • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • twórcę i artystę,
 • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów Prawo oświatowe.

W rozumieniu Ustawy nowymi przedsiębiorcami są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą które:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
 • maksymalny okres wykorzystania ulgi to 24 miesiące kalendarzowe, liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Więcej niż jedna składka zdrowotna

Przedsiębiorca zobowiązany jest opłacić więcej niż jedną składkę na ubezpieczenie zdrowotne wtedy, gdy:

 • uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności – wówczas składkę zdrowotną osoba taka opłaca odrębnie od każdego rodzaju działalności,
 • uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki (także jeśli są to spółki tego samego rodzaju), składkę zdrowotną opłaca odrębnie od każdej z nich,
 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty – opłaca składkę zdrowotną z pozarolniczej działalności i ma ją też opłacaną z tytułu pobieranego świadczenia emerytalnego lub rentowego.

 

§
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym